Nagykállói Hírmondó

Hangállam

“A Korányi Frigyes Gimnázium- ban 2013. február 8-án négyszer mutatták be a Hangállam című előadást.

Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy mind a négy előadást megtekinthettem.A Korányi Frigyes Gimnázium- ban 2013. február 8-án négyszer mutatták be a Hangállam című előadást. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy mind a négy előadást megtekinthettem.Minden alkalommal felfedeztem új tartalmakat, mindig képes volt hatni rám az előadás.

A színészek nagy alá- zattal játszottak és teljes  gyelmük- kel a nézőkre koncentráltak,  gyeltek a véleményükre, fontos volt számuk- ra a  atalok problémája, véleménye. A nézők bevonása és a vélemények beépítése teljes mértékben illeszke- dett az előadás dramaturgiai ívéhez ritmusához. Különleges, sajátos és egyedi formanyelven szólalt meg az előadás: a hangok, hanghatások, zörejek, a zene, a dal, a ritmus és a beszéd egyenrangúak voltak, együtt hoznak létre egy különleges világot. A társulat védjegye ez a különleges látásmód és formanyelv, amely mű- fajteremtő módon hoz létre színházi élményt. Olyan élményt, amely test- közelbe hozza a színházat, sajátos módon mutatja be a valóságot. Bár sok probléma feszíti a mai  atalokat, mégis nagyon pozitív dolognak tar- tom, hogy egyik nézői közösség sem szeretne olyan világban élni, ahol nem lehet szabadon énekelni, és ahol nem szabad az érzelmek széles ská- láját megélni.Izgalmas tapasztalat volt az is, hogy az előadás miként változott attól füg- gően, hogy kik tekintették meg, mi- lyen volt a résztvevők összetétele, aktivitása. Volt olyan előadás melyetdrámások és volt olyan is, amelyet nem drámás  atalok tekintettek meg. Megdöbbentően nagy volt a különb- ség a nem drámás és a drámás tanulók kommunikációja, érzelmi intelligen- ciája és véleménynyilvánítása között. Az előadás többféle hatást fejtett ki, egyszerre jelentett színházi élményt és személyiségfejlesztő tréninget is. A drámás tanulók számára sokat je- lentett az előadást követő kötetlen beszélgetés is. Spontán tanultak a példából, mintát kaptak az alkotó munka iránti alázatról, arról, hogy mindig a legtöbbet próbálják kihozni magukból, hogy csak csapatban ér- demes gondolkodni, hogy az egyéni sikerek összeadódnak, hatványozód- nak és így hoznak létre magas szintű értéket.A nem drámás  atalok számára pedig egy szokatlan színházi forma megis- merése nyújtott újszerű élményt. Ne- hezebben nyilvánultak meg, ez ép- pen azt támasztja alá, hogy szükség van ilyen nevelési, oktatási helyzetek kialakítására, amely nem a hagyomá- nyos tanórai keretek között, hanem egy sokkal izgalmasabb interaktí- vabb formában képes a személyiség integrálására. Nagyon szeretnénk, ha ez a program legalább félévente megismétlődhetne.Egy előadás elsődleges célja a művé- szi hatáskeltés. A sikeresség mértéke abban is mérhető, hogy a kifejtett hatás meddig él a nézőben. Bennünk még nagyon sokáig zeng a Hangál- lam, a játszók emberszeretete, tartá- sa, alázata.”

Forrás